Władze klubu

Grzegorz Krzyżanowski

Prezydent


przewodniczenie Zarządowi i jego organizacja,
organizacja Klubu i reprezentowanie Go na zewnątrz,
kontakty z mediami, publikacje, forum,
rozpatrywanie skarg i wniosków,
decyzje ostateczne.

 

 

Wojciech Zabłocki

Vice- Prezydent


zastępowanie Prezydenta w czasie Jego nieobecności,
zbieranie propozycji kandydatów na sympatyków z ramienia Zarządu,
przygotowanie listy osób do wykreślenia z Klubu w tym listę osób nie płacących składek przygotowaną przez skarbnika,
nadzorowanie regulaminu nadawania barw i emblematów klubowych na oficjalnej kamizelce - przód, plecy / co, kto, kiedy, jakie /,
przyjmowanie i przedstawianie Zarządowi propozycji na użycie logo - poza statutowe.


Robert Powierża

sekretarz


przygotowanie spotkań Zarządu,
przygotowanie Walnego Zgromadzenia Członków,
prowadzenie sprawozdawczości Klubu,
prowadzenie nadzoru nad dokumentami ( w tym uchwałami ) Klubu,
organizacja biura,
pilnowanie terminów – stażu kandydackiego, deklaracji kandydackich i członkowskich, oraz   przedstawianie ich do  decyzji Zarządu,


Mariusz Malicki

skarbnik


nadzór nad finansami Klubu
nadzór nad sporządzaniem projektu budżetu Klubu i jego wykonaniem,
nadzór nad przestrzeganiem regulaminu zasad dofinansowywania imprez klubowych,
nadzór nad sprawozdawczością finansowa Klubu,
analiza składek i wpisowego : wnioski o wykreślenie z Klubu z tytułu ich niepłacenia dla Wiceprezydenta i Zarządu ,
darowizny, sponsoring i inne


Paweł Cholewiński

członek Zarządu

 

Sergeant I
kontakty z Klubami motocyklowymi, Kongresem i innymi organizacjami,
nadzór nad:
bezpieczeństwem wewnętrznym i zewnętrznym Klubu,
przestrzeganiem ogólnie przyjętych zasad w Klubie,
dbaniem o wizerunek Klubu i poszanowanie barw klubowych w tym kamizelek.
Łamanie naruszenia powyższych zgłasza, łącznie z wnioskami, do Zarządu.

 


Mariusz Janikowski

członek Zarządu


nadzoruje pomoc członkom i sympatykom Klubu oraz ich rodzinom   
nadzoruje regulamin : odznak, odznaczeń, nagród, pucharów, wyróżnień klubowych itp.

 


Dorota Zalewska

członek Zarządu


nadzoruje regulamin jazdy w kolumnie,
nadzoruje program szkoleń w Klubie dotyczącym bezpieczeństwa jazdy w Klubie,
prowadzi analizę bezpiecznej jazdy i ewentualnych ubezpieczeń,
nadzoruje udzielanie pierwszej pomocy

 


 

Komisja Rewizyjna

 


Ewa Majchrowska

przewodnicząca


kontrola działalności statutowej Klubu,
składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosku o udzielenie absolutorium,
zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
utrzymywanie kontaktów z Zarządem z głosem doradczym,
współpraca w nadzorowaniu regulaminu jazdy w kolumnie,
współudział w kontaktach z innymi klubami i organizacji wspólnych przedsięwzięć.

współpraca w organizacji pomocy Członkom i Sympatykom Klubu

http://doctorriders.pl/sites/default/files/majchrowska.jpg

 

Arkadiusz Mamos

członek


Włodzimierz Olczyk

członek

 


 

Pozostałe funkcje

 

Piotr Kołodziej

Szef cornerów / Corner Chief

http://doctorriders.pl/sites/default/files/pk.jpg

 

 

 

Piotr Markowski

Kapitan drogi / Road Captain

 

Mark Klukowski

Sergeant II

moderator forum i administrator strony doctorriders.pl

Dariusz Materna

moderator forum i administrator strony doctorriders.pl

 


 

Obsługa klubu

 

Elżbieta Sadura

(Pracownik OIL w Łodzi)
kierownik biura DR


Małgorzata Lewandowska

(Główna Księgowa OIL w Łodzi )
księgowość DR


Jarosław Klimek

(Radca Prawny OIL w Łodzi)
radca prawny DR


Bartek Nowak

(Informatyk OIL w Łodzi)
informatyk DR