Deklaracje

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do Klubu zapraszamy do kontaktu z Opiekunem Prospect.

Kajetan Doliński

Opiekun Prospect / Kandydatów

opiekun.kandydatow@doctorriders.pl

tel. 609 209 311

 

Pobierz deklarację członka DoctorRiders

Pobierz deklarację sympatyka DoctorRiders

 

 

REGULAMIN NADAWANIA  BARW  KLUBOWYCH I  CZŁONKOSTWA  W  KLUBIE  „ DOCTORRIDERS „I Wstęp:

Zgodnie z § 6 statutu klubu:

 1. Członkiem zwyczajnym może być:

  1. pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

  2. posiadający uprawnienia do kierowania motocyklem i z niego korzystający,

  3. będący lekarzem lub lekarzem dentystą,

  4. po złożeniu pisemnej deklaracji przynależności do klubu, opłaceniu wpisowego i przyjęciu do Klubu uchwałą Zarządu Klubu.

 2. Sympatykiem może być każda osoba posiadająca rekomendację członka zwyczajnego Klubu, po złożeniu pisemnej deklaracji, opłaceniu wpisowego i nadaniu statusu sympatyka uchwałą Zarządu Klubu. Każdy członek może wprowadzić jednego sympatyka. W wyjątkowych sytuacjach sympatykiem może zostać osoba rekomendowana przez Zarząd Klubu.

 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Klubu. Godność taką może nadać wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

 4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami zwyczajnymi lub sympatykami po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 lub 2.

 

Komentarz: Sympatykiem może być zatem obcokrajowiec bez paszportu (obywatelstwa) polskiego, natomiast członkiem zwyczajnym może być również obcokrajowiec, ale legitymujący się polskim paszportem (obywatelstwem)!

 

Zgodnie z §7 statutu klubu:

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,

  2. noszenia loga klubowego i wszelkich oznaczeń klubowych,

  3. poddawać ocenie działalność klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

  4. brać udział we wszelkich formach działalności organizowanej przez Klub,

  5. reprezentować Klub w imprezach i zawodach sportowych.

 2. Sympatycy i Członkowie honorowi mają prawo:

  1. udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Klub,

  2. udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym,

 

noszenia oznaczeń klubowych odpowiednich dla swojej kategorii członkostwa.

 

II.

Kandydat na członka zwyczajnego „DR” (PROSPECT), musi spełnić następujące warunki ( poza wymienionymi we wstępie ) aby stać się Członkiem Zwyczajnym „DR” (MEMBER) :

 

 1. Złożyć deklarację przynależności,

 2. Opłacić wpisowe,

 3. Uzyskać pozytywną decyzję Zarządu,

 4. Otrzymać niepełne barwy na kamizelkę ( przód kamizelki – blacha klubowa,małe logo, PROSPECT, Nick, miejscowość ; tył kamizelki – Kongresówka ). Może otrzymać również DVD z historią klubu, CD z „hymnem”, zasady jazdy w kolumnie, możliwość wejścia na „Forum” i uczestniczenia we wszelkich imprezach Klubowych,

 5. Przejść 2 letni staż kandydacki, w którym musi : wnieść w terminie dwóch opłat członkowskich, uczestniczyć w zlotach otwarcia i zamknięcia oraz walnych,

 6. Złożyć zdjęcie do legitymacji,

 7. Wykazać się umiejętnością jazdy w kolumnie, znajomością statutu i regulaminów,

 8. Uzyskać pozytywną decyzję Zarządu o nadaniu Członkostwa Zwyczajnego,

 9. Otrzymać pełne barwy ( duże logo, legitymację członkowską, MEMBERS ). Może otrzymać też Kronikę „DoctorRiders” i Klubową kamizelkę odblaskową.

 

Przykład :

 1. Pisemna deklaracja przynależności złożona przez Kandydata,

 2. Wpisowe dokonane w XII 2016, ( 400,00 zł ) np. 12.2016 r.

 3. Pierwsza decyzja Zarządu o nadaniu statusu Kandydata (przyznanie „niepełnych barw”), np. 01.2017 r.

 4. Wniesienie w terminie przez Kandydata dwóch opłat członkowskich ( 200,0 zł/rok ) za dwa kolejne lata, 2017 i 2018 r.

 5. Brak zgłoszonych zastrzeżeń co do Kandydata,

 6. Druga decyzja Zarządu o nadaniu Członkostwa Zwyczajnego, w tym przyznanie „pełnych barw” i praw członkowskich np. 01.2019 r.

 7. Wręczenie np. Zlot Otwarcia 05.2019 r.

 

Decyzje Zarządu zależne są od terminów posiedzeń Zarządu w danym roku klubowym.

Wręczanie barw odbywa się na zlotach otwarcia i zamknięcia

 

III. Uwagi końcowe :

 1. Okres kandydacki w Klubie obejmuje okres minimum dwóch lat, liczone od momentu pierwszej uchwały Zarządu o przynależności kandydata, do podjęcia kolejnej, ostatecznej uchwały o nadaniu pełnego członkostwa kandydatowi, który spełnił zobowiązania wobec klubu.

 2. Uchwały Zarządu dotyczące członkostwa w klubie podejmowane są na podstawie Deklaracji Członkowskiej złożonej przez kandydata, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, głosem decydującym, jest głos Prezydenta Klubu.

 3. Kandydat nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego i prawa głosu.

 4. Kandydat może stanowić głos doradczy.

 5. Okres kandydacki ogranicza noszenie pełnych barw klubowych do naszywek z przodu kamizelki. Zakazane jest noszenie tzw. „pleców”.

 

Te same zasady dotyczą kandydatów na sympatyków z uwzględnieniem ograniczeń i wymogów statutowych.