Statut

Ogólnopolskiego Klubu Motocyklowego Lekarzy

„DoctorRiders”

 

 

Rozdział I

Nazwa, siedziba władz, charakter prawny, teren działania.

 

 

 

§1

Klub nosi nazwę Ogólnopolski Klub Motocyklowy Lekarzy DoctorRiders.

 

 

 

§2

Siedzibą Klubu jest Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi.

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

§3

 1. Klub posługuje się wyróżniającymi go logo oraz znaczkami, naszywkami (barwy klubowe), legitymacjami.

 2. Wzory znaczków klubowych, naszywek, legitymacji, zasady ich wydawania, w tym opłaty, które mogą być pobierane, sposób posługiwania się emblematami klubowymi, określa Zarząd Klubu. Umieszczenie logo klubu na jakichkolwiek materiałach, gadżetach, częściach ubioru i innych przedmiotach wymaga każdorazowo zgody Zarządu Klubu.

 3. Klub działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 ze zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jedn. Dz. U z 2016 r., poz. 176), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. , poz. 239) oraz niniejszego statutu.

 4. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 4 ust. 4 i 7 ustawy o sporcie i podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi.

 

 

 

 

Rozdział II

Cel i środki działania.

 

 

 

§4

 1. Klub jest klubem sportowym zrzeszającym lekarzy i lekarzy dentystów uprawiających sporty motocyklowe, działającym w formie stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej.

 2. Klub zajmuje się:

  1. wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej w zakresie sportów motocyklowych, propagowaniem sportu motocyklowego oraz turystyki motocyklowej,

  2. ochroną i promocją zdrowia wśród osób uprawiających sporty motocyklowe,

  3. propagowaniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 3. Dla osiągnięcia tych celów Klub:

  1. organizuje i prowadzi szkolenia sportowe oraz szkolenia w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla członków Klubu Motocyklowego Lekarzy DoctorRiders i osób w nim niezrzeszonych,

  2. organizuje motocyklowe imprezy sportowe i rekreacyjne dla członków Klubu Motocyklowego Lekarzy DoctorRiders i osób w nim niezrzeszonych,

  3. organizuje motocyklowe imprezy turystyczne i krajoznawcze dla członków Klubu Motocyklowego Lekarzy DoctorRiders i osób w nim niezrzeszonych,

  4. prowadzi działalność wydawniczą (dokumentalną, edukacyjną ) w zakresie sportów motorowych, ochrony i promocji zdrowia oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

  5. wspiera charytatywnie motocyklistów, którzy utracili zdrowie podczas uprawiania sportów motocyklowych, w szczególności członków Klubu Motocyklowego Lekarzy DoctorRiders.

 4. Działalność, o której mowa w ust. 3 a.-d. jest odpłatną bądź nieodpłatną działalnością pożytku publicznego. Działalność o której mowa w ust. 3e. jest wyłącznie nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

 

 

 

Rozdział III

Członkowie klubu - prawa i obowiązki.

 

 

 

§ 5

Klub posiada:

 1. Członków zwyczajnych,

 2. Sympatyków,

 3. Członków honorowych.

 

 

 

§ 6

 1. Członkiem zwyczajnym może być:

  1. pełnoletni obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,

  2. posiadający uprawnienia do kierowania motocyklem i z niego korzystający,

  3. będący lekarzem lub lekarzem dentystą,

  4. po złożeniu pisemnej deklaracji przynależności do klubu, opłaceniu wpisowego i przyjęciu do Klubu uchwałą Zarządu Klubu.

 2. Sympatykiem może być każda osoba posiadająca rekomendację członka zwyczajnego Klubu, po złożeniu pisemnej deklaracji, opłaceniu wpisowego i nadaniu statusu sympatyka uchwałą Zarządu Klubu. Każdy członek może wprowadzić jednego sympatyka. W wyjątkowych sytuacjach sympatykiem może zostać osoba rekomendowana przez Zarząd Klubu.

 3. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla Klubu. Godność taką może nadać wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

 4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami zwyczajnymi lub sympatykami po spełnieniu wymagań określonych w ust. 1 lub 2.

 

 

 

§ 7

 1. Członek zwyczajny ma prawo:

  1. uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Członków z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym,

  2. noszenia loga klubowego i wszelkich oznaczeń klubowych,

  3. poddawać ocenie działalność klubu i jego władz, a także wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,

  4. brać udział we wszelkich formach działalności organizowanej przez Klub,

  5. reprezentować Klub w imprezach i zawodach sportowych.

 2. Sympatycy i Członkowie honorowi mają prawo:

  1. udziału we wszelkich imprezach organizowanych przez Klub,

  2. udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym,

  3. noszenia oznaczeń klubowych odpowiednich dla swojej kategorii członkostwa.

 

 

 

§ 8

 1. Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

  1. śmierci,

  2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,

  3. wykluczenia z klubu uchwałą Zarządu, które może nastąpić w przypadku:

   1. zawinionego działania na szkodę Klubu,

   2. nieprzestrzegania postanowień statutu,

   3. nieopłacenia składek członkowskich za okres 2 lat kalendarzowych.

  4. utraty prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Klubu przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków. Odwołanie może być złożone w terminie jednego miesiąca od daty doręczonego odpisu uchwały o wykluczeniu z Klubu. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu Klubu.

 3. Wykluczenie z Klubu członka zwyczajnego nie powoduje wykluczenia z Klubu sympatyka, który uzyskał jego rekomendację, o ile nie istnieją przesłanki do jednoczesnego wykluczenia tego sympatyka.

 4. Podejmując uchwałę o wykluczeniu z Klubu sympatyka Zarząd Klubu może uchwalić jednocześnie:

  1. wykluczenie z Klubu członka zwyczajnego Klubu, który udzielił rekomendacji wykluczonemu sympatykowi,

  2. pozbawić Członka zwyczajnego Klubu, który udzielił rekomendacji wykluczonemu sympatykowi, prawa rekomendowania kolejnych osób na sympatyków Klubu.

 5. Wykluczenie z Klubu może być poprzedzone zawieszeniem w prawach członka Klubu.

 

6. Wykluczenie z Klubu lub rezygnacja skutkują obowiązkiem zwrotu emblematów i legitymacji klubowej.

 

 

 

§ 9

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Czynny udziału w pracach Klubu,

 2. Przestrzeganie postanowień Statutu Klubu, regulaminów i uchwał władz Klubu,

 3. Regularne opłacanie składek członkowskich,

 4. Godne reprezentowanie Klubu.

 

 

 

Rozdział IV

Władze klubu

 

§ 10

Władzami klubu są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd Klubu,

 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§ 11

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą w Klubie i jest zwoływane przez Zarząd Klubu na podstawie uchwały.

 2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków zwoływane jest raz na pięć lat zgodnie z terminem upływającej kadencji.

 3. Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków zwoływane jest raz w roku na zlocie zamykającym sezon motocyklowy.

 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

  1. z własnej inicjatywy,

  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

  3. na wniosek 1/3 ogółu członków, przy czym we wniosku tym należy merytorycznie uzasadnić konieczność zwołania Walnego Zgromadzenia Członków.

 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbywa się nie później niż w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 6. Propozycje dotyczące porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków przyjmowane są przez Zarząd najpóźniej do umieszczenia przez Zarząd zawiadomienia o nim na forum internetowym Klubu.

 7. Rok klubowy trwa od zakończenia Zlotu zamykającego sezon, organizowanego przez Zarząd Klubu do rozpoczęcia następnego takiego Zlotu.

 8. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest poprzez umieszczenie przez Zarząd zawiadomienia na forum internetowym Klubu przynajmniej na czterdzieści dni przed tą datą.

 9. Członkowie zwyczajni mają obowiązek brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, przy czym prawo to przysługuje wyłączenie tym członkom, którzy opłacili składki Klubowe w ustalonej zgodnie ze statutem wysokości.

 

 

 

§ 12

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu spośród członków uprawnionych do głosowania.

 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych z działalności Zarządu, sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 3. Uchwalenie planów działalności Klubu, zaleceń dla władz Klubu oraz zatwierdzenie budżetu Klubu.

 4. Uchwalenie wysokości składek członkowskich.

 5. Uchwalenie zmian w statucie klubu, jednolitego tekstu ze zmianami oraz nowego statutu.

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Klubu i wszczęcia likwidacji.

 7. Nadawanie tytułu honorowego członka klubu.

 8. Podejmowanie decyzji w innych sprawach wniesionych przez władze klubu.

 9. Uchwalenie regulaminów Klubu.

 10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu w sprawach członkowskich

 

 

 

§ 13

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z wyłączeniem:

  1. nadania lub pozbawienia godności członka honorowego Klubu,

  2. zmiany statutu Klubu,

  3. likwidacji Klubu,

  4. wyboru Prezydenta Klubu

 

które zapadają bezwzględną większością głosów członków zwyczajnych, obecnych na Zgromadzeniu.

 

 1. Uchwały muszą być podejmowane w głosowaniu tajnym przy wyborach oraz na wniosek członka zwyczajnego, o ile tak zadecyduje w głosowaniu jawnym zwykła większość głosów Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Walne Zgromadzenie Członków jest uprawnione do podejmowania prawomocnych uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie, a w drugim terminie co najmniej 20 % członków uprawnionych do głosowania.

 

 

 

§ 14

 1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym i kierującym działalnością klubu.

 2. Zarząd Klubu składa się z trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków na pięcioletnie kadencje, bez ograniczeń co do ilości kadencji na które może zostać wybrany.

 3. Dokonując wyboru Zarządu Klubu Walne Zgromadzenie Członków dokonuje również, w odrębnym głosowaniu, wyboru Prezydenta Klubu.

 4. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Prezydent Klubu powołuje:

  1. Wiceprezydenta Klubu,

  2. Sekretarza Klubu,

  3. Skarbnika Klubu.

 5. Członkowie zwyczajni, w liczbie nie mniejszej od 5, mogą złożyć Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosek o odwołanie Zarządu Klubu lub poszczególnych jego członków. Wniosek taki powinien być złożony nie później niż na trzydzieści dni przed terminem Walnego Zgromadzenie Członków. Jeśli zostanie złożony z naruszeniem tego terminu będzie rozpatrywany przez kolejne Walne Zgromadzenie Członków. Odwołanie następuje kwalifikowaną większością głosów, równą 70% (siedemdziesiąt procent) Członków zwyczajnych uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 6. Członek Zarządu może złożyć rezygnację. Zarządowi Klubu przysługuje prawo uzupełnia składu osobowego w trakcie kadencji, przy czym liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków Zarządu. W przypadku konieczności uzupełnienia większej liczby osób niż 1/3, Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zgromadzenie Członków, celem dokonania wyborów uzupełniających.

 7. Członek Klubu, będący jednocześnie członkiem innego klubu motocyklowego, nie może zostać wybrany Prezydentem Klubu, nie może również zostać wybrany do Zarządu Klubu.

 8. Informacje dla Członków Klubu Zarząd umieszcza na forum internetowym Klubu.

 

 

 

§ 15

 1. Do kompetencji Zarządu Klubu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, a w szczególności:

  1. reprezentowania klubu na zewnątrz,

  2. zarządzania majątkiem i funduszami klubu,

  3. organizacja działalności klubu.

 2. Decyzje Zarządu zapadają w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W wypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos Prezydenta Klubu.

 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Klubu niezbędne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Klubu.

 

 

 

§ 16

 1. Komisja rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków spośród członków uprawnionych do głosowania, na okres pięciu lat.

 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

  1. kontrola działalności Klubu.

  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,

  3. stawianie Walnemu Zgromadzeniu Członków wniosku o przedmiocie udzielania absolutorium Zarządowi Klubu,

  4. zatwierdzanie sprawozdań finansowych Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo:

  1. żądania od Zarządu wszelkich wyjaśnień niezbędnych do wykonania jej zadań,

  2. wglądu we wszelkie dokumenty Klubu.

 

 

 

Rozdział V

Dochody i majątek Klubu

 

 

§ 17

 1. Majątek Klubu powstaje z:

  1. składek członkowskich i wpisowego.

  2. dotacji.

  3. darowizn, spadków, zapisów.

  4. opłat pobieranych od uczestników imprez organizowanych przez Klub, przy czym nie mogą być one wyższe od kosztów organizacji tych imprez.

 2. Wpisowe ustalane jest przez Walne Zgromadzenie Członków.

 3. Składka członkowska:

  1. uchwalana jest przez Walne Zgromadzenie Członków,

  2. jest płatna każdorazowo do 31 marca każdego roku kalendarzowego za ten rok,

  3. nowo przyjęci Członkowie zwyczajni opłacają składkę w terminie 30 dni od doręczenia im uchwały Zarządu o przyjęciu do Klubu, nie później niż w dniu wydania legitymacji członkowskiej.

 4. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłat członkowskich.

 5. Opóźnienie w zapłacie składki członkowskiej powoduje:

  1. utratę prawa uczestniczenia w Zlotach I kategorii,

  2. utratę czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa głosu w organach Klubu,

  3. umieszczenie informacji o opóźnieniu w zapłacie składki na stronie forum internetowego Klubu, o ile opóźnienie przekroczy 60 dni,

  4. wykluczenie z Klubu jeśli składki roczne nie zostaną zapłacone za 2 lata.

 

 

 

§ 18

Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób jego likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie jego majątek.

 

 

 

Rozdział VI

Inne postanowienia

 

 

§ 19

 

 1. Obowiązują dwie kategorie Zlotów Klubu:

 1. I – zamknięty, pod patronatem Zarządu Klubu, w którym uczestniczą Członkowie Sympatycy Klubu, ich rodziny, oraz osoby zaakceptowane lub zaproszone przez Zarząd Klubu,

 1. II – otwarty – pozostałe spotkania.

 

 1. Zlot rozpoczynający sezon motocyklowy i PSK, odbywają się w miejscu ustalonym podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

 2. Zloty i wyjazdy organizowane przez Klubowiczów mogą odbywać się pod patronatem Klubu po uzyskaniu zgody Zarządu.

 3. Każdy Członek może na Zlot I kat. , przyjechać z osobą towarzyszącą, po uiszczeniu opłat zlotowych. Prawo takie nie przysługuje Sympatykom.

 4. Na Kongresie i Konwencie Klubów Motocyklowych, Klub jest reprezentowany przez Zarząd. Członkowie Klubu mogą reprezentować Klub po otrzymaniu zgody Zarządu.

 5. W przypadku konfliktów w Klubie rolę rozjemcy pełni Zarząd, który:

 1. odbywa rozmowy z zainteresowanymi stronami, mając na celu wyjaśnienie powodu konfliktu,

 2. w przypadku angażowania przez strony konfliktu innych Klubowiczów, mając na uwadze dobro Klubu – łączymy a nie dzielimy, Zarząd podejmuje decyzję co do dalszej przyszłości stron w Klubie (zawieszenie, wykluczenie).

 

 1. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2016 roku. Drugi rok obrotowy rozpoczyna się 1 stycznia 2017 rok i kończy 30 czerwca 2018 roku. Kolejne lata obrotowe, począwszy od trzeciego roku obrotowego, rozpoczynają się 1 lipca każdego roku i kończą się 30 czerwca roku następnego.

 

 

 

 

 

 

Łódź, 26 sierpnia 2016r.